Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation


1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare:
Organisationsnummer:
Adress:

Telefon:
Webbadress:
E-post:

Mash Sweden AB
556866-8387
Box 20052
104 60 Stockholm
0771-200 160
www.euroloan.se

kundtjanst@euroloan.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit:

Revolverande kreditkonto

Det sammanlagda kreditbeloppet:

Detta är den övre kreditlimit eller det totala belopp som ställts till förfogande genom kreditavtalet.

Den högsta kreditgräns som Kreditgivaren tillhandahåller uppgår till 50.000 kr

Villkoren för uttaget:

Här anges när och hur pengarna kan disponeras.

Kreditgivaren tillhandahåller det beviljade kreditutrymmet efter att avtal om kredit ingåtts. Kreditutrymmet är då tillgänglig i dess helhet eller i delar.

Kreditavtalets löptid:

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Återbetalningsbelopp och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas:

Återbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på avtalad förfallodag och omfattar amortering av kapitalbeloppet, kostnader och avgifter, ränta och eventuell dröjsmålsränta.

Kreditgivaren har rätt att fördela det återbetalade beloppet i valfri ordning, vilket kan betyda att inbetalt belopp avräknas mot avgifter och räntor före amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas:

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella övriga kostnader i samband med krediten.

Det totala kreditbelopp som skall betalas beror på beviljat och utnyttjat kreditbelopp, kreditavtalets löptid och hur kredittagaren väljer att lägga upp delbetalningarna.

För en typisk kund hos Kreditgivaren, som får beviljat en kredit om 15 000 kr uppgår det uppskattade totala belopp som ska betalas till 17 753 kr. Exemplet utgår från följande antaganden: att kredittiden är ett år, att räntan på krediten samt att avgifterna är oförändrade under hela kredittiden, och att krediten återbetalas i 12 lika stora belopp med en månads intervall. Kostnader för start av kredit, uttag och avtalsenlig återbetalning av krediten har beaktats i exemplet

Begärda säkerheter:

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet.

Krediten kan i regel beviljas utan säkerhet.

3. Kreditkostnader

Kreditränta:

Räntan bestäms individuellt från 12,95 %

Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit. 

Effektiv ränta:

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva årsräntan av det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

37,84 % baserat på ett representativt exempel

Den effektiva räntan för en utnyttjad kredit på 15 000 kr, kredittiden är ett år, återbetalning fördelad på 12 återbetalningstillfällen uppgår till 37,84 %. Förutsättningarna för detta exempel är att en startavgift debiteras om 495 kr, en fortlöpande uttagsavgift debiteras om 49 kr per uttag samt en aviseringsavgift om 49 kr per avi. Det sammanlagda beloppet att betala vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet uppgår till 17 753 kr. Varje månadsbetalning är i genomsnitt 1 479 kr. Eftersom individuellt satta räntor tillämpas kan den effektiva räntan under andra förutsättningar variera.

Är det, för att erhålla krediten i allmänhet eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

- försäkring:

Nej

- någon annan kompletterande tjänst:

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva årsräntan.

Nej

Övriga kostnader:

Övriga kostnader för kreditavtalet

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta erlägga följande kostnader för kreditavtalet i samband med månadsbetalningen:

  • Startavgift för en typisk kund uppgår till 495 kr
  • Aviavgift för en typisk kund uppgår till 49 kr
  • Uttagsavgift per uttag för en typisk kund uppgår till 49 kr

Eventuella övriga kostnader och avgifter framgår av den vid var tid gällande prislistan.
Kreditgivaren har även rätt att kräva ersättning för uppkomna kostnader i samband med indrivning av krediten.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet:

Kreditgivaren har rätt att ändra avgifter och kostnader. Sådana avgifter som utgör särskild ersättning för krediten ändras till Kredittagarens nackdel endast om det är motiverat av ökningar av de kostnader som skall täckas av avgifterna. Kreditgivaren informerar Kredittagaren om förändringar av avgifter och kostnader via e-post och/eller my.euroloan. Förändringen träder i kraft från och med den av Kreditgivaren angivna tidpunkten, dock tidigast en månad efter att information härom tillställts Kredittagaren, såvida Kredittagaren inte självmant accepterar förändringen tidigare.

Kostnader i samband med försenade betalningar:

(Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex.utmätning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.)

Vid betalningsdröjsmål kommer Kredittagaren debiteras en årlig dröjsmålsränta från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan uppgår till 24 %. 

För betalningspåminnelse utgår en avgift om 60 kr och för uppsägning av Kreditavtalet utgår en avgift om 250 kr.

 

Kunden är även skyldig att ersätta Kreditgivaren för övriga eventuella indrivningskostnader vid indrivning av skulden och överlämnas fordran för inkassering tillkommer inkassokostnader enligt lag. Om Kreditgivaren överlämnat indrivningsärendet till advokat eller annat ombud för handläggning, ingår även ombudets fakturering i indrivningskostnaderna.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt:

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja

Förtida återbetalning:

Du har när som helst rätt att återbetala hela krediten eller delar av den i förtid.

Ja

Sökning i en databas:

Om en kreditansökan avvisas på grund av en sökning i ett kreditupplysningsregister, meddelar kreditgivaren genast och kostnadsfritt dig att du fått ett negativt kreditbeslut. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Sökanden underrättas om huruvida kreditansökan beviljas eller avvisas.Rätt att få utkastet till kreditavtalet:

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Ja

5. Tilläggsuppgifter som ges i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren.

Kreditgivarens representant i Sverige
Adress*
Postnummer*
Telefonnummer*
E-postadress*
Internetadress*

Mash Sweden AB
556866-8387
Box 20052
104 60 Stockholm
0771-200 160
kundtjanst@euroloan.se
www.euroloan.se

Registrering:

Mash Sweden AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556866-8387.

Tillsynsmyndighet:

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

Telefon: 08-787 80 00 (växeln)

E-post: finansinspektionen@fi.se

Webbplats: www.fi.se

 

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se 

Webbplats: www.konsumentverket.se   

b) Beträffande kreditavtalet.

Utnyttjande av ångerrätten:

Kredittagaren har rätt att frånträda avtalet om OnlineKredit inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts (ångerrätt) eller från den dag då Kredittagaren får del av avtalsvillkor om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Meddelande om frånträde kan ske genom ett e-postmeddelande till kundtjanst@euroloan.se eller skriftligen till Kreditgivaren på följande adress: 

Mash Sweden AB, Box 20052, 104 60  STOCKHOLM

 

Kredittagaren får inte utnyttja OnlineKrediten efter det att meddelande om frånträde har lämnats eller skickats.

 

Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt är denne skyldig att snarast och senast inom 30 dagar från det datum då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds, betala tillbaka hela det utnyttjade kreditbeloppet samt erlägga ränta för den utnyttjade krediten och eventuella avgifter som Kreditgivaren erlagt till det allmänna.

 

Ränta ska utgå från den dag Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till Kreditgivaren.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks:

Svensk lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol:

På detta Kreditavtal tillämpas svensk rätt.

 

Kreditgivaren har rätt att väcka talan vid svensk eller utländsk domstol. 

Språkordning

Kredittagaren har rätt att få denna förhandsinformation och avtalsvillkoren på svenska. Under avtalsförhållandet förbinder sig Kredittagaren att använda svenska.

c) Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en instans för klagomål och prövning utanför domstol:

Kredittagaren har rätt att hänskjuta tvister om kreditförhållandet till:

Allmänna Reklamationsnämnden,
Box 174,
101 23 Stockholm.

Läs mer om hur du kan stänga av cookies i din web-läsare här:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari