Allmänna villkor för OnlineKredit

Per mars 2019
Kredit för konsuments enskilda bruk

1.  KREDITGIVARE

Mash Sweden AB
Box 3232
103 64  STOCKHOLM

Organisationsnummer: 556866-8387
Styrelsens säte är i Stockholm

Kundservice: Tfn 0771-200 160 eller e-post: kundtjanst@euroloan.se
Hemsida: www.euroloan.se

Mash Sweden AB har tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter.

Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.


2.  DEFINITIONER

I dessa allmänna villkor skall nedan angivna termer ha följande innebörd:


Bankdag - alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.


Kreditavtal – Avtal mellan Kreditgivaren och Kredittagaren om OnlineKredit, på de villkor som består av de uppgifter som framgår av Kreditgivarens erbjudande om OnlineKredit, dessa allmänna villkor samt Prislistan.


Kreditfordran – det vid var tid sammanlagda beloppet av utnyttjad OnlineKredit samt upplupen Kreditkostnad.


Kreditgräns – det maximala belopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.


Kreditkostnad - det sammanlagda belopp av ränta, avgifter och kostnader som Kredittagaren på grund av avtalet om OnlineKredit ska betala.


Kredittagaren – den person som har sökt eller beviljats OnlineKredit av Kreditgivaren.


Kreditutrymme – det belopp som står till Kredittagarens förfogande.


Kreditvillkor – de villkor som gäller för Kreditavtal om OnlineKredit.


my.euroloan (mina sidor) – den nättjänst Kreditgivaren tillhandahåller, där Kredittagaren har ett personligt användarkonto där Kredittagaren kan finna uppgifter om OnlineKrediten, såsom utnyttjat kreditbelopp, Återbetalningsbelopp, fakturor mm.


OnlineKredit - en avtalad Kreditgräns som Kredittagaren har rätt att utnyttja fortlöpande. 


Prislista – den vid var tid gällande prislistan för OnlineKredit.


Återbetalningsbelopp – det av Kreditgivaren fastställda beloppet som Kredittagaren skall erlägga varje månad.  


3.  ANSÖKAN OM ONLINEKREDIT

OnlineKredit kan beviljas Kredittagare som fyllt 18 år och som i övrigt uppfyller Kreditgivarens krav.


4.  KREDITBESLUT

Kreditgivaren fattar ett kreditbeslut baserat på dels de uppgifter som Kredittagaren lämnat i ansökan, dels inhämtad information, vilket bland annat innefattar följande uppgifter:


 • Kredittagarens återbetalningsförmåga
 • Anställningsförhållande
 • Kredittagarens kredit- och betalningshistorik
 • Nuvarande krediter
 • Kredittagarens tillgångar och inkomst

När Kredittagaren accepterar Kreditgivarens erbjudande om OnlineKredit baserat på de villkor som framgår av kreditbeslutet, dessa allmänna villkor och Prislistan, har ett Kreditavtal om OnlineKredit träffats. Kreditavtalet gäller tillsvidare.


Om en ansökan om OnlineKredit inte beviljas kan Kreditgivaren, om förutsättningar föreligger, lämna information om den Kreditgräns samt det Återbetalningsbelopp som Kreditgivaren kan bevilja för Kredittagaren ifråga. 


5.  TILLGÅNG TILL INFORMATION 

De allmänna villkoren samt den Standardiserade Europeiska Konsumentkreditinformationen finns till Kredittagarens förfogande när denne registrerats som användare i my.euroloan. På Kredittagarens begäran kan materialet även tillhandahållas i annan läsbar och varaktig form. Kredittagaren har även tillgång till den Standardiserade Europeiska Konsumentkreditinformationen, de allmänna villkoren för OnlineKrediten samt Prislistan på my.euroloan.


Kredittagaren har rätt att på begäran erhålla utkast till kreditavtal utan kostnad. Kreditgivaren levererar i första hand detta i my.euroloan. På Kredittagarens begäran kan utkastet till Kreditavtal även tillhandahållas i annan läsbar och varaktig form.


Efter att Kreditgivaren beviljat Onlinekredit erhåller Kredittagaren dokumentation av Kreditavtalet via my.euroloan. Kredittagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning utvisande när kapital, ränta och avgifter skall erläggas.


6.  KREDITGRÄNS

Kredittagaren informeras om Kreditgräns och Återbetalningsbelopp i samband med kreditbeslutet.


Kreditgränsen kan ändras på Kredittagarens begäran. För en väsentlig ökning av Kreditgränsen skall en ny kreditprövning göras. För ändring av Kreditgränsen uttas en avgift i enlighet med Prislistan.


7.  UTNYTTJANDE AV KREDITEN

Kredittagaren har rätt att utnyttja OnlineKrediten i enlighet med Kreditvillkoren.

Ett belopp som motsvarar Kreditgränsen står till Kredittagarens förfogande omedelbart efter att avtalet om OnlineKredit trätt i kraft. Utnyttjande av krediten minskar det kvarvarande Kreditutrymmet, och registrerad månadsinbetalning ökar Kreditutrymmet. Eftersom avgifter, kostnader och ränta tillkommer, kan Kreditgivarens Kreditfordran komma att överstiga Kreditgränsen.


Det totala beloppet som skall betalas är den sammanlagda summan av det utnyttjade kreditbeloppet och Kredittagarens Kreditkostnader. Eftersom Kredittagaren själv bestämmer i vilken omfattning Kreditutrymmet skall utnyttjas och räntan är rörlig utgör det totala beloppet som anges i Kreditvillkoren endast en indikation på vad det verkliga totala beloppet kan bli.


8.  ÅTERBETALNING AV KREDITEN

Kredittagaren ansvarar för återbetalning av Kreditfordran.

Återbetalning sker genom att Kredittagaren varje månad erlägger ett belopp som uppgår till minst det fastställda Återbetalningsbeloppet till dess hela skulden är betald. Återbetalningsbeloppet består av bland annat eventuell månadsavgift, ränta på det utnyttjade kreditbeloppet samt amortering. Övriga kostnader och avgifter relaterade till utnyttjande av OnlineKrediten och Kreditgivarens hanteringskostnader samt eventuell årsavgift kan tillkomma i enlighet med Prislistan.


Storleken på Återbetalningsbeloppet baseras på Kredittagarens uppgifter i ansökan, men uppgår till minst 100 kr. Skulle den kvarvarande sammanlagda skulden understiga Återbetalningsbeloppet, uppgår Återbetalningsbeloppet till det lägre beloppet. Återbetalningsbeloppet förfaller till betalning i enlighet med den återbetalningsplan som erbjöds när ansökan om OnlineKredit gjordes.

Hinder att betala skall utan dröjsmål meddelas till Kreditgivaren.


9.  RÄNTA PÅ KREDITEN

Kredittagaren är skyldig att betala ränta till Kreditgivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utnyttjat belopp av OnlineKrediten.

Den räntesats som gäller när Kreditavtal om OnlineKrediten träffas framgår av Kreditavtalet och my.euroloan. 


Räntesatsen får ändras i den utsträckning det är motiverat av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när OnlineKrediten ställdes till Kredittagarens förfogande. Kredittagaren underrättas om ändrad räntesats via my.euroloan innan ändringen börjar gälla.


10.  EFFEKTIV RÄNTA

Med effektiv ränta avses kostnaden för krediten angiven som en årlig ränta, d.v.s. räntesats per år beräknad på kreditbeloppet med beaktande av delbetalningar under kreditens löptid.


För OnlineKredit uppgår den effektiva årsräntan för en typisk kund till 37,84 %. Detta exempel har beräknats utifrån följande antaganden:


 • Kredittiden är ett år;
 • utnyttjat kreditbelopp är 15.000 kr;
 • oförändrad ränta;
 • oförändrade avgifter och kostnader;
 • krediten återbetalas månatligen med 12 lika stora belopp.

I exemplet har även beaktats startavgift, uttagsavgift, aviavgift och ränta för en typisk kredittagares OnlineKredit. Kreditgivaren har rätt att uppbära avgifter av kunden i enlighet med prislistan vilket kan innebära att den effektiva årsräntan avviker från exemplet. Eftersom individuellt satta kostnader och avgifter tillämpas kan den effektiva räntan under andra förutsättningar än ovan angivna variera.


Kredittagaren får ett personligt erbjudande samt Prislista för godkännande före ingåendet av ett avtal om OnlineKredit.


11.  DRÖJSMÅLSRÄNTA

Om Återbetalningsbeloppet inte erläggs senast den angivna förfallodagen är Kredittagaren skyldig att betala tilläggsränta (dröjsmålsränta) med 24 procent per år under dröjsmålstiden. 


12.  AVGIFTER OCH KOSTNADER FÖR ONLINEKREDITEN

Av Prislistan framgår de avgifter och kostnader som Kreditgivaren kan komma att kräva av Kredittagaren. Kreditgivaren har rätt att ändra dessa. Vissa avgifter och kostnader bestäms utifrån Kredittagarens ekonomiska förutsättningar. Sådana avgifter som utgör särskild ersättning för krediten ändras till Kredittagarens nackdel endast om det är motiverat av ökningar av de kostnader som skall täckas av avgifterna. Kreditgivaren informerar Kredittagaren om förändringar av avgifter och kostnader samt förändringarnas inverkan på Återbetalningsbeloppets storlek via my.euroloan. Förändringen träder i kraft från och med den av Kreditgivaren angivna tidpunkten, dock tidigast en månad efter att informationen tillställts Kredittagaren, såvida Kredittagaren inte självmant accepterar förändringen tidigare.

Kreditgivaren har även rätt att kräva ersättning för uppkomna kostnader i samband med indrivning av krediten.


13.  KREDITTAGARENS RÄTT TILL FÖRTIDA ÅTERBETALNING OCH UPPSÄGNING

Utan kostnad har Kredittagaren rätt att erlägga en månadsbetalning som är större än Återbetalningsbeloppet.

Kredittagaren har även rätt att när som helst säga upp sin OnlineKredit till förtida betalning. Vid sådan uppsägning är Kredittagaren skyldig att återbetala utnyttjat kreditbelopp och betala ränta, avgifter och kostnader för tiden fram till dagen för erläggande av den förtida betalningen.


14.  KREDITGIVARENS RÄTT ATT AVBRYTA UTNYTTJANDET AV ONLINEKREDITEN

Kreditgivaren har rätt att med omedelbar verkan avbryta eller begränsa utnyttjandet av OnlineKrediten, vilket även kan innebära en sänkning av tidigare beviljad Kreditgräns, om någon av följande omständigheter föreligger:


 • Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet eller i övrigt mot Kreditgivaren;
 • Kredittagaren har missbrukat OnlineKrediten;
 • Det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Kreditgivaren; eller
 • Kredittagaren har lämnat vilseledande uppgifter när ansökan om kredit gjordes;

Kreditgivaren informerar Kredittagaren om uppsägning av avtalet skriftligen eller via e-post. Den återstående krediten ska efter uppsägning återbetalas i helhet enligt OnlineKreditens villkor. OnlineKrediten får inte utnyttjas efter att besked om uppsägning har lämnats.

Om Kredittagaren inte har utnyttjat OnlineKredit har Kreditgivaren, om det är skäligt, rätt att säga upp OnlineKrediten till omedelbart upphörande. Kredittagaren skall underrättas härom via e-post och/eller my.euroloan innan Kredittagaren förlorar rätten att utnyttja OnlineKrediten. För det fall särskilda skäl föreligger, såsom misstanke om brott eller missbruk av OnlineKrediten, får underrättelsen lämnas omedelbart därefter.  


15.  KREDITGIVARENS RÄTT ATT KRÄVA FÖRTIDA ÅTERBETALNING

Kreditgivaren har rätt att säga upp OnlineKrediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:


 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av utnyttjad kredit;
 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av utnyttjad kredit och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter;
 3. Kredittagaren är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning; eller
 4. det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Om Kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt punkterna 1-3, gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren under dennes angivna adress eller uppsägningen utan en sådan åtgärd kommer Kredittagaren tillhanda.

Kredittagaren är skyldig att erlägga ränta och andra kostnader och avgifter för OnlineKrediten fram till dagen då full betalning erlagts.

Om Kreditgivaren har krävt betalning i förtid är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om denne före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, kvarstår inte denna möjlighet för Kredittagaren.


16.  AVRÄKNINGSORDNING 

Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, kostnader och räntor hänförliga till OnlineKrediten innan amortering av OnlineKreditens kapitalbelopp sker.


17.  ÖVERLÅTELSE AV FORDRAN/KREDIT

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan.

Kredittagaren har inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till annan, utan Kreditgivarens skriftliga medgivande. Kreditgivaren har ingen skyldighet att lämna ett sådant medgivande.


18.  ÅNGERRÄTT

Kredittagaren har rätt att frånträda avtalet om OnlineKredit inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts (ångerrätt) eller från den dag då Kredittagaren får del av avtalsvillkor om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Meddelande om frånträde kan ske på lämpligt sätt, till exempel genom ett e-postmeddelande till kundtjanst@euroloan.se, skriftligen till Kreditgivaren på ovan angiven adress eller via telefon på ovan angivet nummer. Kredittagaren får inte utnyttja OnlineKrediten efter det att meddelande om frånträde har lämnats eller skickats.


Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt är denne skyldig att snarast och senast inom 30 dagar från det datum då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds, betala tillbaka hela det utnyttjade kreditbeloppet samt erlägga ränta för den utnyttjade krediten och eventuella avgifter som Kreditgivaren erlagt till det allmänna.

Ränta ska utgå från den dag Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till Kreditgivaren.


19.  KOMMUNIKATION MELLAN PARTERNA

Kredittagaren får regelbundet tillgång till kontoutdrag avseende OnlineKredit.

Kredittagaren kan välja att erhålla skriftlig faktura en gång i månaden och Kreditgivaren har rätt att uppbära avgift härför i enlighet med Prislistan.

Information och meddelanden om OnlineKredit meddelar Kreditgivaren elektroniskt via e-post och/eller my.euroloan. Sådan information och meddelanden anses ha nått Kredittagaren så snart den gjorts tillgänglig.

Handlingar eller information i annan bestående form som skickas till Kredittagaren skall anses ha nått denne senast sjunde dagen efter avsändandet om brevet sänts till den adress som var Kredittagarens folkbokföringsadress vid ansökningstillfället, den adress som Kredittagaren senare angivit eller som i annat fall är känd för Kreditgivaren.   

Kredittagaren skall underrätta Kreditgivaren om ändring av kontaktuppgifter. Sådan underrättelse samt annan information med anledning av OnlineKrediten bör skickas skriftligen eller via e-post till Kreditgivaren med användande av de kontaktuppgifter som angetts i dessa allmänna villkor. För det fall Kredittagaren försummar denna informationsskyldighet och uppgifterna är nödvändiga för Kreditgivarens fakturerings- eller kundtjänstarbete, har Kreditgivaren rätt att utreda Kredittagarens förändrade kontaktuppgifter samt uppbära en avgift för denna åtgärd i enlighet med Prislistan.

Kredittagaren ska på Kreditgivarens begäran ange uppgifter om Kredittagarens ekonomiska situation och övriga uppgifter som kan inverka på kreditförhållandet.


20.  ÄNDRADE VILLKOR

Kreditgivaren har rätt att ändra avtalets villkor.

Om ändringen inte ökar Kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter eller beror på en lagförändring eller myndighetsbeslut, har Kreditgivaren rätt att informera om förändringen via e-post, på my.euroloan och/eller på Kreditgivarens Internetsida. I detta fall träder förändringen i kraft vid den av Kreditgivaren angivna tidpunkten.

Om ändringen ökar Kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter och inte beror på lagförändring eller myndighetsbeslut, ska Kreditgivaren informera om ändringen via e-post, på my.euroloan och/eller på Kreditgivarens Internetsida. Ändringen träder i kraft på den av Kreditgivaren angivna tidpunkten dock tidigast en månad efter informationen lämnades. Kredittagaren ska informera skriftligt ifall denne inte godkänner de ändrade avtalsvillkoren. I annat fall fortsätter avtalet med ändrat innehåll.

Om Kredittagaren inte accepterar villkorsändringen får Kredittagaren säga upp OnlineKrediten på sätt som sägs i punkten 13. Under sådan uppsägningstid skall de äldre villkoren tillämpas förutsatt att uppsägningen sker innan villkorsändringen träder i kraft. I dessa fall uppbär Kreditgivaren inte avgifter för uppsägning.


21.  BEGRÄNSNING AV KREDITGIVARENS ANSVAR

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditgivaren om den varit normalt aktsam. Kreditgivaren ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Kreditgivaren om ränta är utfäst betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Kreditgivaren inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. 

Är Kreditgivaren till följd av omständighet som angivits i första stycket förhindrad att ta emot betalning har Kreditgivaren för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.


22.  ANVÄNDARKONTO, LÖSENORD OCH BRUK AV DESSA

Kredittagaren har möjlighet att erhålla information om OnlineKrediten via ett personligt användarkonto i den av Kreditgivaren erbjudna nättjänsten my.euroloan. My.euroloan får endast användas av Kredittagaren personligen. Via my.euroloan kan Kredittagaren kontrollera och uppdatera sina uppgifter samt erhålla information om OnlineKrediten. Nättjänsten tillhandahålls genom en krypterad anslutning.

När Kredittagaren registrerar sig som användare i my.euroloan, identifierar sig Kredittagaren med e-legitimation/BankID och skapar samtidigt sitt användarkonto och personliga lösenord. När Kredittagaren använder my.euroloan genom att logga in med det personliga lösenordet eller via e-legitimation/BankID motsvarar det Kredittagarens underskrift. Alla Kredittagarens meddelanden och viljeuttryck binder Kredittagaren när de görs på föreskrivet sätt.

Kredittagaren förbinder sig att inte överlämna e-legitimation/BankID och/eller avslöja säkerhetskod eller det personliga lösenordet för annan och därutöver vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dessa och se till att de inte används obehörigt.

Kredittagaren ansvarar gentemot Kreditgivaren för skador som orsakats av att Kredittagaren försummat sin skyldighet att förvara e-legitimation/BankID och/eller tillhörande säkerhetskod eller det personliga lösenordet säkert.

Om Kredittagaren förlorat eller misstänker att någon obehörig fått åtkomst till e-legitimation/BankID och/eller tillhörande säkerhetskod och/eller det personliga lösenordet, eller misstänker att något av dessa missbrukas ska Kredittagaren omedelbart spärra e-legitimation/BankID hos den utgivare som utfärdat densamma, ändra det personliga lösenordet och informera Kreditgivarens kundtjänst. Vid misstanke om missbruk förbehåller sig Kreditgivaren rätten att utan förvarning omedelbart förhindra utnyttjande av my.euroloan.

Om Kredittagaren lämnat e-legitimation/BankID och/eller tillhörande säkerhetskod eller det personliga lösenordet åt någon annan eller om någon fått åtkomst därtill och det beror på Kredittagarens fel eller försummelse, svarar Kredittagaren för den skada som Kreditgivaren åsamkats.


23.  TVISTEPRÖVNING UTANFÖR DOMSTOL

Vid tvist med Kreditgivaren har Kredittagaren möjlighet att vända sig Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). En sådan anmälan måste ske skriftligen.


24.  TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL

På detta Kreditavtal tillämpas svensk rätt.

Kreditgivaren har rätt att väcka talan vid svensk eller utländsk domstol. 


25.  PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Kreditgivaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kredittagaren lämnar i samband med en intresseanmälan eller när Kredittagaren blir kund hos Kreditgivaren och behandlar bl.a. dessa personuppgifter för ändamålen med det här avtalet samt för marknadsföringsändamål.

 

Kreditgivaren kan komma att begära kompletterande information för att säkerställa identiteten hos den sökande, t. ex. kontoutdrag från sökandes bank eller insändande av foto och godkänd legitimationshandling i kopia.

 

För fullständig information kring vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter ber vi dig ta del av vår Integritetspolicy här https://www.euroloan.se/information/integritetspolicy. Du kan också kontakta oss direkt genom följande kontaktuppgifter: tel 0771-200 160, e-postadress: kundtjanst@euroloan.se

 

I de fall vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du även rätt att när som helst kontakta oss och meddela att du inte längre önskar motta sådan marknadsföring. Vi kommer då upphöra med att tillhandahålla sådan marknadsföring till dig.

 

Dessa villkor gäller från och med 2018-05-23. 

Läs mer om hur du kan stänga av cookies i din web-läsare här:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari