Hantering av kunduppgifter (personuppgifter)

Personuppgifter

I Personuppgiftslagen (PuL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas och lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. För Euroloan är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att lämna de uppgifter vi efterfrågar. Nedan beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.


Insamling av personuppgifter

Euroloan behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med intresseanmälan eller när du blir kund hos oss. I samband med etablerande eller administration av kundrelationen kan vi också komma att komplettera eller uppdatera dina uppgifter genom att inhämta information direkt från dig eller från privata och offentliga register, som adressuppdatering via statens person- och adressregister (SPAR) eller kreditupplysningsföretag. Därtill loggas och registreras den IP-adress som används vid ansökan om kredit eller annan tjänst via Internet.


Ändamål med behandling och lagringstid

Dina personuppgifter behandlas av Euroloan och i förekommande fall även av annat företag i Euroloangruppen för ingående, administration och fullgörelse av avtal, för eventuell övrig administration av kundrelationen samt för åtgärd som har begärts innan eller efter ett avtal träffats. Uppgifterna behandlas också för marknadsföring, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, metod- och affärsutveckling, statistik samt för riskanalys och riskhantering. Personuppgifter kan komma att kontrolleras mot sanktionslistor eller användas på annat sätt för att Euroloan skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag


Uppgifter lagras under den tid en kundrelation är aktuell och i övrigt enligt föreskrifter i lag och förordning


Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra företag som ingår i samma koncern som Euroloan och till företag som Euroloan samarbetar med, t ex kreditupplysningsbolag, inkassobolag och marknadsanalysföretag. Från samtliga samarbetspartners som kan komma att hantera personuppgifter kräver Euroloan ett sekretessåtagande. I vissa fall har vi en lagstadgad skyldighet att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.


Registerutdrag och rättelse

Som kund har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i företagen inom Euroloangruppen. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter som är felaktiga eller missvisande. Vill du ha information om vilka av dina personuppgifter som behandlas eller om du vill begära rättelse av personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till Euroloan på adressen nedan.


Personuppgiftsansvarig

ELCF Sweden AB (Euroloan)
Org. nr. 556866-8387
Box 20052, 104 60 Stockholm
Tel 0771-200 160
E-postadress: kundtjanst@euroloan.se


Spärråtgärder mot marknadsföring

Om du inte vill få direktreklam från Euroloan kan du skicka en begäran om direktreklamspärr till adressen ovan.

Kundtjänst

0771-200 160

Vardagar 7-17

E-post:

Läs mer om hur du kan stänga av cookies i din web-läsare här:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari